Ganesha Ashtakam Lyrics in English

Ekadantam Mahakayam Taptakancanasannibham Ekadantam Mahakayam Taptakancanasannibham 1 Maunjikrsnajinadharam Nagayajnopavitinam Balendusukalamaulim Vandeham Gananayakam 2 AmbikahrDayanandam MatrBhihparivestitam Bhaktapriyam Madonmattam Vandeham Gananayakam 3 Citraratnavicitrangam Citramalavibhusitam Citrarupadharam Devam Vandeham Gananayakam 4 Gajavaktram Surasrestham Karnacamarabhusitam Pasankusadharam Devam Vandeham Gananayakam 5 Musakottamamaruhya Devasuramahahave Yoddhukamam Mahavīryam Vandeham Gananayakam 6 Yaksakinnaragandharvasiddhavidyadharaih Sada Stuyamanam Mahabahum Vandeham Gananayakam 7 Sarvavighnaharam Devam Sarvavighnavivarjitam Sarvasiddhipradataram Vandeham Gananayakam…

Read More