Sri Maha Ganapathi Sahasranama Stotram |ஸ்ரீ மஹா கணபதி சஹஸ்ர‌நாம ஸ்தோத்திரம் பாடல் வரிகள்

முனிருவாச கதம் னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் தம் கணேஶ உபதிஷ்டவான் ஶிவதம் தன்மமாசக்ஷ்வ லோகானுக்ரஹதத்பர 1 ப்ரஹ்மோவாச தேவஃ பூர்வம் புராராதிஃ புரத்ரயஜயோத்யமே அனர்சனாத்கணேஶஸ்ய ஜாதோ விக்னாகுலஃ கில 2 மனஸா ஸ வினிர்தார்ய தத்றுஶே விக்னகாரணம் மஹாகணபதிம் பக்த்யா ஸமப்யர்ச்ய யதாவிதி 3 விக்னப்ரஶமனோபாயமப்றுச்சதபரிஶ்ரமம் ஸன்துஷ்டஃ பூஜயா ஶம்போர்மஹாகணபதிஃ ஸ்வயம் 4 ஸர்வவிக்னப்ரஶமனம் ஸர்வகாமபலப்ரதம் ததஸ்தஸ்மை ஸ்வயம் னாம்னாம் ஸஹஸ்ரமிதமப்ரவீத் 5 அஸ்ய ஶ்ரீமஹாகணபதிஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரமாலாமன்த்ரஸ்ய கணேஶ றுஷிஃ, மஹாகணபதிர்தேவதா, னானாவிதானிச்சன்தாம்ஸி ஹுமிதி பீஜம், துங்கமிதி ஶக்திஃ, ஸ்வாஹாஶக்திரிதி…

Read More

Bomma Bomma tha lyrics in tamil | பொம்ம பொம்மதா தைய தைய பாடல் வரிகள்

பொம்ம பொம்மதா தைய தையனக்கு தின்னாக்கு னக்குதின் பஜன்கரே உத்தமித்த நாக்குதிமி தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா உத்தமித்த நாக்குதிமி தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா திம்மிக்கிடுகிட திம்மிகிடுகிட திக்குத்தாள திம்மிக்கிட தாகிடுத தாகிடுத தள தவோடுதாம் திம்மிக்கிடுகிட திம்மிகிடுகிட திக்குத்தாள திம்மிக்கிட தாகிடுத தாகிடுத தள தவோடுதாம் உத்தமித்த நாக்குதிமி தித்தாம் தித்தாம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா அவருவாசுவே கரம்பாஜிதி…

Read More

Ganesa Saranam lyrics in tamil | கணேச சரணம் சரணம் கணேசா பஜனை பாடல் வரிகள்

கணேச சரணம் சரணம் கணேசா கணேச சரணம் சரணம் கணேசா கணேச சரணம் சரணம் கணேசா கணேச சரணம் சரணம் கணேசா… அகந்தையை அழித்திடும் சரணம் கணேசா அன்பின் உறைவிடம் சரணம் கணேசா கணேச சரணம் சரணம் கணேசா கணேச சரணம் சரணம் கணேசா… கருணையின் வடிவே சரணம் கணேசா கதியென தொழுதோம் சரணம் கணேசா கணேச சரணம் சரணம் கணேசா கணேச சரணம் சரணம் கணேசா… ஈஸ்வர தனயா சரணம் கணேசா ஈஸ்வரி பாலா சரணம்…

Read More

Ganesha Kavasam Lyrics in Tamil | கணேச கவசம் பாடல் வரிகள்

ஏஷோதி சபலோ தைத்யான் பால்யேபி னாஶயத்யஹோ அக்ரே கிம் கர்ம கர்தேதி ன ஜானே முனிஸத்தம 1 தைத்யா னானாவிதா துஷ்டாஸ்ஸாது தேவத்ருமஃ கலாஃ அதோஸ்ய கம்டே கிம்சித்த்யம் ரக்ஷாம் ஸம்பத்துமர்ஹஸி 2 த்யாயேத் ஸிம்ஹகதம் வினாயகமமும் திக்பாஹு மாத்யே யுகே த்ரேதாயாம் து மயூர வாஹனமமும் ஷட்பாஹுகம் ஸித்திதம் ஈ த்வாபரேது கஜானனம் யுகபுஜம் ரக்தாம்கராகம் விபும் துர்யே து த்விபுஜம் ஸிதாம்கருசிரம் ஸர்வார்ததம் ஸர்வதா 3 வினாயக ஶ்ஶிகாம்பாது பரமாத்மா பராத்பரஃ அதிஸும்தர காயஸ்து…

Read More

Ganesha Ashtakam Lyrics in Tamil | கணேஷ அஷ்டகம் பாடல் வரிகள்

ஏகதந்தம் மஹாகாயம் தப்த காஞ்சன ஸந்நிபம் லம்போதரம் விசா’லாக்ஷம் வந்தே ஹம் கணநாயகம் (1) மெளஞ்ஜீ க்ருஷ்ணாஜினதரம் நாகயக்ஞோபவீதினம் பாலேந்து விலஸன் மெளலிம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம் (2) அம்பிகா ஹ்ருதயானந்தம் மாத்ருபி: பரிபாலிதம் பக்தப்ரியம் மதோன்மத்தம் வந்தே ஹம் கணநாயகம் (3) சித்ர ரத்ன விசித்ராங்கம் சித்ரமாலா விபூஷிதம் சித்ரரூபதரம் தேவம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம் (4) கஜவக்த்ரம் ஸுரச்’ரேஷ்ட்டம் கர்ணசாமர பூஷிதம் பாசா’ங்குச தரம் தேவம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம் (5) மூஷிகோத்தமம் ஆருஹ்ய தேவாஸுர மஹாஹவே யோத்துகாமம்…

Read More

Ganesha Pancharatnam Lyrics in tamil | கணேச பஞ்சரத்னம் ஸ்லோக வரிகள்

முதா கராத்த மோதகம் ஸதா விமுக்தி ஸாதகம் களாதராவதம்ஸகம் விலாஸிலோக ரக்ஷகம் அனாயகைக னாயகம் வினாஶிதேப தைத்யகம் னதாஶுபாஶு னாஶகம் னமாமி தம் வினாயகம் 1 னதேதராதி பீகரம் னவோதிதார்க பாஸ்வரம் னமத்ஸுராரி னிர்ஜரம் னதாதிகாபதுத்டரம் ஸுரேஶ்வரம் னிதீஶ்வரம் கஜேஶ்வரம் கணேஶ்வரம் மஹேஶ்வரம் தமாஶ்ரயே பராத்பரம் னிரன்தரம் 2 ஸமஸ்த லோக ஶங்கரம் னிரஸ்த தைத்ய குஞ்ஜரம் தரேதரோதரம் வரம் வரேப வக்த்ரமக்ஷரம் க்றுபாகரம் க்ஷமாகரம் முதாகரம் யஶஸ்கரம் மனஸ்கரம் னமஸ்க்றுதாம் னமஸ்கரோமி பாஸ்வரம் 3 அகிஞ்சனார்தி…

Read More

Ganesha Vedha Padha Stavam Vedha Manthiram in tamil | கணேச வேத பாத ஸ்தவம் வேத‌ மந்திரம் வரிகள்

ஸ்ரீகண்ட தநய ஸ்ரீச ஸ்ரீகர ஸ்ரீதளார்ச்சித ஸ்ரீவினாயக ஸர்வேச ஸ்ரீயம் வாஸய மே குலே கஜானன கணாதீச த்விஜராஜ விபூஷித பஜே த்வாம் ஸச்சிதாநந்த பிருஹ்மணாம் பிருஹ்மணஸ்பதே ணஷஷ்ட வாச்ய நாசாய ரோகாடவி குடாரிணே க்ருணா பாலித லோகாய வனானாம் பதயே நம தியம் ப்ரயச்சதே துப்ய மீப்ஸிதார்த ப்ரதாயினே தீப்த பூஷண பூஷாய திசாம்ச பதயே நம பஞ்ச பிருஹ்ம ஸ்வரூபாய பஞ்ச பாதக ஹாரிணே பஞ்ச தத்வாத்மனே துப்யம் பசூனாம் பதயே நம தடித்கோடி…

Read More