Sri Vishwanadha Ashtagam song lyrics in English

Ganga tharanga ramaneeya jata kalapam

Gowri niranthara vibhooshitha vama bhagam

Narayana priya mananga madapaharam

Varanasi pura pathim Bhajhe Viswanadham 1

Vachamagocharamanekaguna swaroopam

Vageesa Vishnu sura sevitha pada padmam

Vamena vigraha varena kalathravantham

Varanasi pura pathim Bhajhe Viswanadham 2

Bhoothadhipam bhujaga bhooshana bhooshithangam

Vygrajinambaradharam jatilam trinethram

Pasungusa bhaya vara pradha soola panim

Varanasi pura pathim Bhajhe Viswanadham 3

Seethamsu shobitha kireeta virajamanam

Balekshananila visoshitha pancha banam

Nagadhiparachitha basaura karma pooram

Varanasi pura pathim Bhajhe Viswanadham 4

Panchananam durutha matha mathangajanaam

Naganthagam danuja pungava pannaganam

Davanalam marana soka jarataveenam

Varanasi pura pathim Bhajhe Viswanadham 5

Thejomayam suguna nirgunamadweetheeyam

Anandakandamaparajithamaprameyam

Nagathmakam sakala nishkalamathma roopam

Varanasi pura pathim Bhajhe Viswanadham 6

Aasam vihaya parihruthya parasya nindam

Pape rathim cha sunivarya mana samadhou

Aadhaya hruth kamala Madhya gatham paresam

Varanasi pura pathim Bhajhe Viswanadham 7

Ragadhi dosha rahitham sujananuraga

Vairagya santhi nilayam girija sahayam

Madhurya dhairya subhagam garalabhi ramam

Varanasi pura pathim Bhajhe Viswanadham 8

Varanasi pura pathe sthavanam sivasya

Vyakhyathamashtakamitham patahe manushya

Vidhyam sriyaam vipula soukhya manantha keerthim

Samprapya deva nilaye labhathe cha moksham

visvanādhastakamidam puṇyaṃ yaḥ paṭheḥ siva sannidhau

sivalokamavapnoti sivenasaha modate

ஸ்ரீ விஸ்வநாத அஷ்டகம் பாடல் வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *