108 Hanuman mantras in hindi | हनुमान जी के 108 नाम

 1. ॐ आञ्जनेयाय नम
 2. ॐ महावीराय नम
 3. ॐ हनूमते नम
 4. ॐ मारुतात्मजाय नम
 5. ॐ तत्वज्ञानप्रदाय नम
 6. ॐ सीतादेविमुद्राप्रदायकाय नम
 7. ॐ अशोकवनकाच्छेत्रे नम
 8. ॐ सर्वमायाविभंजनाय नम
 9. ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नम
 10. ॐ रक्षोविध्वंसकारकाय नम
 11. ॐ परविद्या परिहाराय नम
 12. ॐ परशौर्य विनाशनाय नम
 13. ॐ परमन्त्र निराकर्त्रे नम
 14. ॐ परयन्त्र प्रभेदकाय नम
 15. ॐ सर्वग्रह विनाशिने नम
 16. ॐ भीमसेन सहायकृथे नम
 17. ॐ सर्वदुखः हराय नम
 18. ॐ सर्वलोकचारिणे नम
 19. ॐ मनोजवाय नम
 20. ॐ पारिजात द्रुमूलस्थाय नम
 21. ॐ सर्वमन्त्र स्वरूपवते नम
 22. ॐ सर्वतन्त्र स्वरूपिणे नम
 23. ॐ सर्वयन्त्रात्मकाय नम
 24. ॐ कपीश्वराय नम
 25. ॐ महाकायाय नम
 26. ॐ सर्वरोगहराय नम
 27. ॐ प्रभवे नम
 28. ॐ बल सिद्धिकराय नम
 29. ॐ सर्वविद्या सम्पत्तिप्रदायकाय नम
 30. ॐ कपिसेनानायकाय नम
 31. ॐ भविष्यथ्चतुराननाय नम
 32. ॐ कुमार ब्रह्मचारिणे नम
 33. ॐ रत्नकुण्डल दीप्तिमते नम
 34. ॐ चञ्चलद्वाल सन्नद्धलम्बमान शिखोज्वलाय नम
 35. ॐ गन्धर्व विद्यातत्वज्ञाय नम
 36. ॐ महाबल पराक्रमाय नम
 37. ॐ काराग्रह विमोक्त्रे नम
 38. ॐ शृन्खला बन्धमोचकाय नम
 39. ॐ सागरोत्तारकाय नम
 40. ॐ प्राज्ञाय नम
 41. ॐ रामदूताय नम
 42. ॐ प्रतापवते नम
 43. ॐ वानराय नम
 44. ॐ केसरीसुताय नम
 45. ॐ सीताशोक निवारकाय नम
 46. ॐ अन्जनागर्भ सम्भूताय नम
 47. ॐ बालार्कसद्रशाननाय नम
 48. ॐ विभीषण प्रियकराय नम
 49. ॐ दशग्रीव कुलान्तकाय नम
 50. ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नम
 51. ॐ वज्रकायाय नम
 52. ॐ महाद्युथये नम
 53. ॐ चिरञ्जीविने नम
 54. ॐ रामभक्ताय नम
 55. ॐ दैत्यकार्य विघातकाय नम
 56. ॐ अक्षहन्त्रे नम
 57. ॐ काञ्चनाभाय नम
 58. ॐ पञ्चवक्त्राय नम
 59. ॐ महातपसे नम
 60. ॐ लन्किनी भञ्जनाय नम
 61. ॐ श्रीमते नम
 62. ॐ सिंहिकाप्राण भञ्जनाय नम
 63. ॐ गन्धमादन शैलस्थाय नम
 64. ॐ लङ्कापुर विदायकाय नम
 65. ॐ सुग्रीव सचिवाय नम
 66. ॐ धीराय नम
 67. ॐ शूराय नम
 68. ॐ दैत्यकुलान्तकाय नम
 69. ॐ सुरार्चिताय नम
 70. ॐ महातेजसे नम
 71. ॐ रामचूडामणिप्रदायकाय नम
 72. ॐ कामरूपिणे नम
 73. ॐ पिङ्गलाक्षाय नम
 74. ॐ वार्धिमैनाक पूजिताय नम
 75. ॐ कबळीकृत मार्ताण्डमण्डलाय नम
 76. ॐ विजितेन्द्रियाय नम
 77. ॐ रामसुग्रीव सन्धात्रे नम
 78. ॐ महारावण मर्धनाय नम
 79. ॐ स्फटिकाभाय नम
 80. ॐ वागधीशाय नम
 81. ॐ नवव्याकृतपण्डिताय नम
 82. ॐ चतुर्बाहवे नम
 83. ॐ दीनबन्धुराय नम
 84. ॐ मायात्मने नम
 85. ॐ भक्तवत्सलाय नम
 86. ॐ संजीवननगायार्था नम
 87. ॐ सुचये नम
 88. ॐ वाग्मिने नम
 89. ॐ दृढव्रताय नम
 90. ॐ कालनेमि प्रमथनाय नम
 91. ॐ हरिमर्कट मर्कटाय नम
 92. ॐ दान्ताय नम
 93. ॐ शान्ताय नम
 94. ॐ प्रसन्नात्मने नम
 95. ॐ शतकन्टमुदापहर्त्रे नम
 96. ॐ योगिने नम
 97. ॐ रामकथा लोलाय नम
 98. ॐ सीतान्वेषण पण्डिताय नम
 99. ॐ वज्रद्रनुष्टाय नम
 100. ॐ वज्रनखाय नम
 101. ॐ रुद्र वीर्य समुद्भवाय नम
 102. ॐ इन्द्रजित्प्रहितामोघब्रह्मास्त्र विनिवारकाय नम
 103. ॐ पार्थ ध्वजाग्रसंवासिने नम
 104. ॐ शरपञ्जर भेदकाय नम
 105. ॐ दशबाहवे नम
 106. ॐ लोकपूज्याय नम
 107. ॐ जाम्बवत्प्रीतिवर्धनाय नम
 108. ॐ सीतासमेत श्रीरामपाद सेवदुरन्धराय नम