Ganesha Pancharatnam Lyrics in English

Mudha karattha modhakam sada vimukthi sadhakam

Kaladaravatamsakam vilasi loka raksakam

Anayakaika nayakam vinasitebha daityakam

Natashubhashu nashakam namami tam vinayakam 1

Natetarathi bhikaram navoditarka bhasvaram

Namat surari nirjaram nathadhikapaduddharam

Suresvaram nidhisvaram gajesvaram ganesvaram

Mahesvaram tamasraye paratparam nirantaram 2

Samasta loka shankaram nirasta daithya kunjaram

Daretarodaram varam varebhavaktram aksaram

Kripakaram ksahmakaram mudakaram yashaskaram

Manaskaram namaskrtam namaskaromi bhaswaram 3

Akincanarthi marjanam ciranthanokthi bhajanam

Puraripurvanandanam surari garva charvanam

Prapancanasa bhisanam dhananjayadi bhusanam

Kapoladanavaranam bhaje puranavaranam 4

Nitanta kanta dantakantimamtakanta katmajam

Acintyarupamantahina mantaraya krantanam

Hrdantare nirantaram vasantameva yoginam

Tamekadantameva tam vichintayami santatam 5

Mahaganesha pancharatnamadarena yonvaham

Prajalpati prabhatake hrdi smaran ganeshvaram

Arogatam adoshatam susahitim suputratam

Samihitayurastabhuti mabhyupaiti sochirat 6

Ganesha Pancharatnam Lyrics in tamil | கணேச பஞ்சரத்னம் ஸ்லோக வரிகள்